29.9.14

一网打尽 (Một lưới bắt trọn)

>> Tải mp3 luyện nghe  hoặc tại đây   >> Tải mp3

公子夷吾和公子重耳是两兄弟。夷吾得秦国和齐国的帮忙,登上国位,就是晋惠公。可是惠公的大臣分作两派,拥护惠公的一派以却茅和吕省为首。暗里拥重耳的一派以里克和丕郑为首。可是这班人对晋惠公个人来说都是有功的。当丕郑到秦国去公干的时候,惠公藉故杀了里克。丕郑回来后,心里很恐惧,深怕自己也给惠公杀掉。

  可是事情倒没什么对他不利的,他就安心下来。当然,他心里很恨惠公,便暗地召集同党,商量赶走夷吾,迎公子重耳登位。有一天,屠岸夷要来见丕郑。他从午间等到深夜,才见着丕郑。丕郑问他有什么事情,屠岸夷告诉他,惠公要杀他,所以请丕郑相救。丕郑说:“你去叫吕省救你吧!”屠岸夷说:“吕省不是好人,我正要喝他们的血,吃他们的肉呢!”


丕郑不大相信。屠岸夷还献议了怎样怎样推翻惠公的办法。丕郑听了,大声喝道:“是谁教你来说的!”屠岸夷见他不信,只好咬破了指头,鲜血之流,对天发誓说: “天老爷在上,我如有三心两意,叫我全家都死光。”   这么一来,丕郑就相信了,跟着丕郑这一伙人密谋了。他们写了一封信给重耳,请他准备回来。丕郑、共华、屠岸夷等十位大臣都签了字。屠岸夷把信贴胸的带走了。第二天,他们上朝,惠公问丕郑说:“你们为什么要迎公子重耳?”丕郑这一班人都吃了一惊,心知不妙,都给缚去软了头。这九位反对夷吾的大臣全都一网打尽了。
Pinyin: Yīwǎngdǎjìn 
Gōngzǐ yíwú hé gōngzǐ zhòng'ěr shì liǎng xiōngdì. Yíwú dé qín guó hé qí guó de bāngmáng, dēng shàng guó wèi, jiùshì jìn huì gōng. Kěshì huì gōng de dàchén fēn zuò liǎng pài, yōnghù huì gōng de yīpài yǐ què máo hé lǚ shěng wéishǒu. Ànlǐ yōng zhòng'ěr de yīpài yǐ lǐ kè hé pī zhèng wéishǒu. 

Kěshì zhè bān rén duì jìn huì gōng gèrén lái shuō dōu shì yǒugōng de. Dāng pī zhèng dào qín guó qù gōnggàn de shíhou, huì gōng jígù shāle lǐ kè. Pī zhèng huílái hòu, xīnlǐ hěn kǒngjù, shēn pà zìjǐ yě gěi huì gōng shā diào. 

Kěshì shìqíng dào méishénme duì tā bùlì de, tā jiù ānxīn xiàlái. Dāngrán, tā xīnlǐ hěn hèn huì gōng, biàn àn dì zhàojí tóng dǎng, shāngliáng gǎn zǒu yíwú, yíng gōngzǐ zhòng'ěr dēng wèi. 

Yǒu yītiān, tú'ànyí yào lái jiàn pī zhèng. Tā cóng wǔjiān děngdào shēnyè, cái jiànzhe pī zhèng. Pī zhèng wèn tā yǒu shé me shìqíng, tú'ànyí gàosu tā, huì gōng yào shā tā, suǒyǐ qǐng pī zhèng xiāng jiù. 

Pī zhèng shuō:“Nǐ qù jiào lǚ shěng jiù nǐ ba!” Tú'ànyí shuō:“Lǚ shěng bùshì hǎorén, wǒ zhèng yào hē tāmen de xuè, chī tāmen de ròu ne!” 

Pī zhèng bù dà xiāngxìn. Tú'ànyí hái xiàn yìle zěnyàng zěnyàng tuīfān huì gōng de bànfǎ.

 Pī zhèng tīngle, dàshēng hèdào:“Shì shuí jiào nǐ lái shuō de!” Tú'ànyí jiàn tā bùxìn, zhǐhǎo yǎo pòle zhǐtou, xiānxiě zhī liú, duì tiān fāshì shuō: “Tiān lǎoye zài shàng, wǒ rú yǒusān xīn liǎng yì , Jiào wǒ quánjiā dōu sǐ guāng.” 

Zhème yī lái, pī zhèng jiù xiāngxìnle, gēnzhe pī zhèng zhè yī huǒ rén mìmóule. Tāmen xiěle yī fēng xìn gěi zhòng'ěr, qǐng tā zhǔnbèi huílái. Pī zhèng, gòng huá, tú'ànyí děng shí wèi dàchén dōu qiānle zì. Tú'ànyí bǎ xìn tiē xiōng de dài zǒuliǎo. 

Dì èr tiān, tāmen shàng cháo, huì gōng wèn pī zhèng shuō:“Nǐmen wèishéme yào yíng gōngzǐ zhòng'ěr?” Pī zhèng zhè yī bān rén dōu chīle yī jīng, xīn zhī bù miào, dōu gěi fù qù ruǎnle tóu. Zhè jiǔ wèi fǎnduì yíwú de dàchén quándōu yīwǎngdǎjìnle. 

公子夷吾和公子重耳是两兄弟。夷吾得秦国和齐国的帮忙,登上国位,就是晋惠公。可是惠公的大臣分作两派,拥护惠公的一派以却茅和吕省为首。暗里拥重耳的一派以里克和丕郑为首。 
Công tử Di Ngô và công tử Trọng Nhĩ là hai anh em. Di Ngô được nước Tần và nước Tề giúp đỡ, đăng lên ngôi vua là Tấn Huệ Công. Nhưng đại thần Huệ Công chia làm hai phe, một phe ủng hộ Huệ Công là Khước Mao và Lữ Tỉnh đứng đầu. Một phe bí mật ủng hộ Trọng Nhĩ là Lý Khắc và Phi Trịnh đứng đầu
可是这班人对晋惠公个人来说都是有功的。当丕郑到秦国去公干的时候,惠公藉故杀了里克。丕郑回来后,心里很恐惧,深怕自己也给惠公杀掉。 
Nhưng nhóm người này đối với Tấn Huệ Công mà nói đều có công. Lúc Phi Trịnh đến nước Tần giải quyết việc công. Huệ Công tìm cớ giết Lý Khắc. Phi Trịnh sau khi trở về, trong lòng rất sợ hãi, sợ mình bị Huệ Công giết mất.
可是事情倒没什么对他不利的,他就安心下来。当然,他心里很恨惠公,便暗地召集同党,商量赶走夷吾,迎公子重耳登位。有一天,屠岸夷要来见丕郑。 
Nhưng sự tình lại không có gì bất lợi với ông, ông an tâm lại. Đương nhiên trong lòng rất hận Tuệ Công, bèn bí mật triệu tập đồng đảng, thương lượng đuổi Dĩ Ngô, đón công tử Trọnh Nhĩ đăng vị. Một hôm Đồ Ngạn Di muốn gặp Phi Trịnh.
他从午间等到深夜,才见着丕郑。丕郑问他有什么事情,屠岸夷告诉他,惠公要杀他,所以请丕郑相救。 
Ông ấy từ trưa đợi đến đêm khuya, mới gặp được Phi Trịnh. Phi Trịnh hỏi ông ấy có việc gì, Đồ Ngạn Di nói với ông ấy, Huệ Công muốn giết ông ấy, cho nên xin Phi Trịnh tương cứu.

丕郑说:“你去叫吕省救你吧!”屠岸夷说:“吕省不是好人,我正要喝他们的血,吃他们的内呢!”丕郑不大相信。屠岸夷还献议了怎样怎样推翻惠公的办法。 
Phi Trịnh nói: “ Ông đi kêu Lữ Tỉnh cứu ông đi!” Đồ Ngạn Di nói:”Lữ Tỉnh không phải là người tốt, tôi đang muống uống máu chúng, ăn thịt chúng”. Phi Trịnh không tin lắm. Đồ Ngạn Di còn dâng kế làm thế nào lật đổ Huệ Công. 

丕郑听了,大声喝道:“是谁教你来说的!”屠岸夷见他不信,只好咬破了指头,鲜血之流,对天发誓说: “天老爷在上,我如有三心两意,叫我全家都死光。” 
Phi Trịnh nghe xong, lớn tiếng quát: “Là ai kêu ông tới nói thế!”. Đồ Ngạn Di thấy ông không tin, chỉ còn cắn đầu đứt ngón tay cho chảy máu, nhìn trời thề nói: “ Ông trời trên cao, nếu tôi có hai lòng thì cả nhà tôi đều chết cả”.
这么一来,丕郑就相信了,跟着丕郑这一伙人密谋了。他们写了一封信给重耳,请他准备回来。丕郑、共华、屠岸夷等十位大臣都签了字。屠岸夷把信贴胸的带走了。
Bằng cách đó Phi Trịnh liền tin, cùng với một bọn Phi Trịnh lập âm mưu bí mật. Họ liền viết một phong thư cho Trọng Nhĩ, mời ông ấy chuẩn bị quay về. Mười vị đại thần là Phi Trịnh, Cộng Hoa, Đồ Ngạn Di v.v… đều ký tên. Đồ Ngạn Di nhét thư vào ngực mang đi.
第二天,他们上朝,惠公问丕郑说:“你们为什么要迎公子重耳?”丕郑这一班人都吃了一惊,心知不妙,都给缚去软了头。这九位反对夷吾的大臣全都一网打尽了。 
Ngày thứ hai, bọn họ thượng triều, Huệ Công hỏi Phi Trịnh: “Các ngươi tại sao lại muốn đón công tử Trọng Nhĩ”. Bọn người Phi Trịnh thất kinh, lòng biết chẳng lành, đều bị trói đi chặt đầu. Chín vị đại thần phản đối Di Ngô toàn bộ sa lưới. 

Trần Hoàng Bảo dịch


Từ mới
一网打尽 [yīwǎngdǎjìn] một lưới bắt trọn; toàn bộ sa lưới。

拥护 [yōnghù] ủng hộ; tán thành。

受到人民群众的拥护。Được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.

公干[gōnggàn]1. việc chung; công việc chung。公事。

2. giải quyết việc công; giải quyết việc chung。办理公事。

外出公干 đi ra ngoài giải quyết công việc; đi công tác.

恐惧[kǒngjù]sợ hãi; sợ sệt; hoảng hốt; hoảng sợ。惧怕。

恐惧不安。sợ hãi không yên.

密谋 [mìmóu] mưu đồ bí mật; âm mưu。秘密计划(多指坏的)。

密谋叛变。mưu đồ làm phản.

缚 [fù] bó buộc; trói buộc; ràng buộc。捆绑。

束缚 bó buộc; ràng buộc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét